STANOVY SVOPL

Stanovy SVOPL, z.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1 Vznik spolku

Spolek vznikl přeměnou Zájmového sdružení právnických osob "Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků", které bylo založeno podle ustanoveni § 20 f) a následujících zákona č. 40/1964 Sb., (Občanského zákoníku) zakladatelskou smlouvou ze dne 20.4.2000 za účelem ochrany a naplňování společných zájmů svých členů, a to postupem dle ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy změnou právní formy na spolek.

ČLÁNEK 2 Název

Název spolku je: Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků, z.s.

ČLÁNEK 3 Sídlo

Sídlem spolku je Nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

ČLÁNEK 4 Doba trvání

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 5 Předmět činnosti

Předmětem činnosti spolku je:

 • 1. Podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely spolku
 • 2. Přispívat k hlubšímu pochopení problémů a možností spojených s výrobou, reklamou marketingem a prodejem volně prodejných léčiv
 • 3. Podporovat příslušné vědecké instituce, ústavy, komory, osoby a publikace
 • 4. Přispívat k vydávání publikací podporujících povědomí o volně prodejných léčivech v České republice
 • 5. Vytvořit a provozovat databáze využívající dostupné zdroj e a metody, zejména elektronická média, při plném respektování souvisejících právních předpisů
 • 6. Organizovat konference a přednášky na témata v oboru působnosti společností zabývajících se výrobou a prodejem volně prodejných léčiv
 • 7. Plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na spolek, pokud to dovolují české právní předpisy
 • 8. Podílet se na školeních pro pracovníky a odborné skupiny výrobců volně prodejných léčiv, pokud to dovolují české právní předpisy
 • 9. Spolupracovat s dalšími příslušnými organizacemi v České republice a v zahraničí včetně výměny informací a případného členství v takových organizacích
 • 10. Navazovat styky se všemi významnými podniky, veřejnými orgány, dalšími odbornými spolky a zájemci
 • 11. Podílet se na propagaci samoléčby obyvatelstva v ČR
 • 12. Spolupůsobit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti spolku

ČLÁNEK 6 Účel a cíle spolku

 • 1. Spolek byl založen za účelem ochrany společných zájmů svých členů.
 • 2. Účelem činnosti spolku není vytváření zisku.
 • 3. Spolek nevytváří a nepodporuje kartely a čestné dohody.
 • 4. Spolek se nezabývá podnikatelskou a obchodní činností, ani nevyvíjí politickou činnost.

ČLÁNEK 7 Právní forma a způsobilost

 • 1. Spolek je korporací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • 2. Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku. Návrh na zápis Spolku do veřejného rejstříku podává statutární orgán spolku (představenstvo), který k tomu určuje/zmocňuje členská schůze okamžikem schválení těchto stanov.

ČLÁNEK 8 Majetkové poměry

 • 1. Spolek ručí za své závazky svým majetkem. Jakákoliv odpovědnost člena spolku za závazky spolku je vyloučena.
 • 2. Majetek spolku je spravován představenstvem.
 • 3. Finančním rokem se rozumí kalendářní rok. Finančními prostředky spolku jsou členské příspěvky, dary a dotace.

II. ČLENSTVÍ

ČLÁNEK 9 Členové – řádné členství

Členem spolku se může stát kterákoliv farmaceutická společnost (právnická osoba, obchodní korporace), zabývající se výrobou, prodejem a dovozem volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků, což tato prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a příslušnou licencí k jejich výrobě a/nebo distribuci

ČLÁNEK 11 Vznik a zánik členství

Členství vzniká přijetím do spolku. O přijetí do spolku se uchazeč uchází na základě písemné přihlášky doručené představenstvu spolku. O přijetí rozhoduje představenstvo spolku v tajném hlasování.

Právnická osoba se stane členem spolku na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za člena a uhrazením členského příspěvku a prohlášením, že přistupuje ke stanovám spolku.

Členství zaniká:

  ◦ vystoupením člena, ◦ zánikem člena, ◦ prohlášením konkursu na člena, ◦ vyloučením člena,

Člen může být vyloučen rozhodnutím představenstva spolku.

Důvody vyloučení jsou zejména:

 • člen spolku ztratil předpoklady být členem spolku dle článku 9 a 11 těchto stanov
 • přes písemnou výstrahu opakovaně porušil povinnosti člena dle těchto stanov nebo usnesení valné hromady spolku

Rozhodnutí o vyloučení může na návrh vyloučeného přezkoumat Valná hromada.

Členství zaniká k poslednímu dni v roce, v kterém došlo ke skutečnosti, která způsobila zánik členství.

Členství nebo může být pozastaveno na dobu určitou rozhodnutím představenstva, a to v případech závažného porušení povinností člena

ČLANEK 12 Hlasovací právo

Každému členu přísluší na valné hromadě jeden hlas. Členové vykonávají své právo hlasovat prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce. Plná moc musí mít písemnou formu.

ČLÁNEK 13 Práva a povinnosti členů

1. Práva členů spolku

Člen spolku má zejména právo:

 • A. účasti na valné hromadě a dalších akcích spolku
 • B. spolurozhodovat o činnosti spolku včetně práva volit a být volen do jeho orgánů
 • C. prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat strategii a program spolku
 • D. předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů spolku
 • E. vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů
 • F. být informován o rozhodnutích představenstva a vyžadovat od něj poskytnout informace
2. Povinnosti členů spolku

Člen spolku je zejména povinen:

 • A. řídit se stanovami spolku a usneseními valné hromady
 • B. platit členské příspěvky do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady, jímž rozhodla o jeho výši
 • C. poskytovat orgánům spolku veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu a předmětu činnosti spolku a nejsou v rozporu se zájmy člena
 • D. prosazovat a objasňovat navenek stanoviska spolku
 • E. každoročně (nejpozději vždy v lednu) aktualizovat všechny změny ve společnosti, kterou ve SVOPL zastupuje (adresy, telefonní čísla, atd.)
 • F. při společných jednáních (zástupců) členů SVOPL (zejména představenstva a Valné hromady) musí dodržovat zásady Antitrust statementu uvedené níže v bodě 3:
3. „Antitrust statement“

„Členové, kteří se účastní společných jednání, jsou povinni zajistit a prohlašují a zavazují se, že předmětem jejich jednání nebudou dohody o cenách, o rozdělení jejich zákazníků, omezení nebo kontrole produkce ani výměna citlivých informací o jednotlivých účastnících hospodářské soutěže. Tento závazek byl přijat při vědomí toho, že takováto jednání ať formální, či neformální, vedená ústně nebo písemně mohou být postižena právem Evropské unie v oblasti upravující hospodářskou soutěž, a tudíž se členové takových jednání zdrží. Členové tímto prohlášením a závazkem zároveň vyjádřili srozumění s následky porušení těchto právních předpisů a případnými sankcemi z nich vyplývajícími“.

III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ČLÁNEK 14 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • a. Valná hromada; a
 • b. Představenstvo (s pomocí kanceláře spolku či výkonného ředitele).

IV. VALNÁ HROMADA

ČLÁNEK 15 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem spolku. Valnou hromadu svolává představenstvo. V případě nečinnosti představenstva svolává valnou hromadu kterýkoliv člen představenstva spolku. Představenstvo svolá řádnou valnou hromadu spolku nejpozději do konce března v každém roce. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 • 1. projednání a schválení výroční zprávy představenstva;
 • 2. posouzení a schválení roční účetní závěrky;
 • 3. jmenování a odvolání členů představenstva
 • 4. schválení zápisu z předchozí valné hromady;
 • 5. schválení rozpočtu a stanovení ročního členského příspěvku nebo mimořádného příspěvku na rok, ve kterém se koná valná hromada;
 • 6. změny a doplňky těchto stanov;
 • 7. rozhodování o odvolání uchazeče proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena nebo o vyloučení člena;
 • 8. rozhodnutí o zrušení spolku;
 • 9. další záležitosti vyhrazené do působnosti valné hromady těmito stanovami nebo zákonem;
 • 10. rozhodnutí o nakládání s nemovitým majetkem

ČLÁNEK 16 Mimořádná Valná hromada

Představenstvo může svolat Mimořádnou Valnou hromadu, kdykoliv to uzná za vhodné. Mimořádná valná hromada musí být svolána představenstvem pozvánkou vystavenou podle článku 17 nejdéle 5 dní poté, co představenstvo obdrželo písemnou žádost 1/5 (jedné pětiny) členů s uvedením důvodů pro konání Mimořádné valné hromady. V případě nečinnosti představenstva mohou svolat tuto Valnou hromadu tito členové spolku.

ČLÁNEK 17 Pozvánka

Představenstvo svolá valnou hromadu písemným oznámením zaslaným do sídla člena nejpozději 30 (třicet) dní před datem konání valné hromady. V oznámení o konání valné hromady se uvede místo, datum, hodina a pořad jednání. V případě změny či doplňku těchto stanov musí oznámení obsahovat navržené znění úpravy.

ČLÁNEK 18 Zasedání Valné hromady

Zasedání valné hromady předsedá předseda nebo místopředseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva.

Řádně svolaná valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se jí účastní alespoň 50% všech členů. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může představenstvo nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Valná hromada může přijímat rozhodnutí pouze v záležitostech, které byly zařazeny na pořad jednání. Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro rozhodnutí souhlas prosté většiny členů přítomných na valné hromadě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Valná hromada může rozhodnout v tajném hlasování.

V. PŘEDSTAVENSTVO

ČLÁNEK 19 Povinnosti

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem spolku. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud v souladu s těmito stanovami nespadají do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu spolku. K povinnostem představenstva náleží zejména:

 • 1. volba a odvolávání předsedy a místopředsedů;
 • 2. stanovení návrhu rozpočtu pro finanční rok, a příprava výroční zprávy a roční účetní uzávěrky spolku;
 • 3. příprava a svolávání valné hromady;
 • 4. správa majetku spolku;
 • 5. rozhodování o přijímání nových členů a vyloučení stávajících členů
 • 6. nakládání s majetkem spolku
 • 7. aktivní spoluúčast na schůzkách představenstva a na řešení aktuálních úkolů SVOPL

Představenstvo ze svých členů volí předsedu představenstva, rozděluje odborné činnosti mezi zvolené místopředsedy, a to do čtrnácti dnů po zvolení představenstva nebo poté, co předseda nebo místopředseda odstoupí ze své funkce.

ČLÁNEK 20 Předseda Představenstva

Předseda zastupuje spolek, a to zejména vůči státním úřadům a třetím osobám. Předseda předsedá valné hromadě, členským schůzím a zasedání představenstva. Předseda dále řídí činnost spolku a vykonává nad ní dohled. Pro pomoc v této funkci si může zajistit potřebný personál - výkonného ředitele, kterému deleguje pravomoci.

ČLÁNEK 21 Složení představenstva

Představenstvo má pět členů

Členové představenstva vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. Jsou voleni na období dvou let, přičemž je možné opětovné zvolení do funkce. V případě, že některý člen odstoupí z představenstva během svého funkčního období a počet členů představenstva neklesl pod polovinu, kooptuje představenstvo nového člena, a to do nejbližšího zasedání valné hromady.

Funkce člena představenstva zaniká v případě, že člen ukončí svou činnost ve společnosti, kterou ve spolku zastupuje.

ČLÁNEK 22 Výbory

Představenstvo může zřídit výbory pro speciální úkoly a do těchto výborů může zvolit osoby, které nejsou členy Představenstva.

ČLÁNEK 23 Zasedání

Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů představenstva. Není-li představenstvo schopno se usnášet, svolá předseda nové zasedání tak, aby se konalo do jednoho týdne ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání. Toto druhé zasedání je automaticky schopné se usnášet. Pro veškerá rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny členů představenstva přítomných na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Představenstvo zajistí pořízení zápisu ze zasedání.

ČLÁNEK 24 Právní úkony

Spolek navenek zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva.

Podepisování za spolek se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně.

Předseda představenstva může speciální plnou mocí zmocnit jiného člena představenstva nebo výkonného ředitele SVOPL k jednotlivým úkonům.

VI. ETICKÁ A ODVOLACÍ KOMISE

ČLÁNEK 25 Etická komise

Valná hromada SVOPL volí etickou komisi. Etická komise má 3 členy, kteří jsou složeni ze zástupců členů SVOPL.

Členové etické komise vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. Jsou voleni na období dvou let, přičemž je možné opětovné zvolení do funkce. V případě, že některý člen etické komise odstoupí během svého funkčního období nebo skončí jeho pracovní poměr či jiný obdobný vztah k členu, kterého ve SVOPL zastupuje, jeho členství v etické komisi zaniká ke dni skončení pracovního poměru či jiného obdobného vztahu. Na uprázdněné místo je představenstvo SVOPL oprávněno dočasně jmenovat nového člena Etické komise. Na nejbližším jednání valné hromady bude řádně zvolen nový člen etické komise namísto dočasně jmenovaného představenstvem.

Etická komise je orgánem příslušným k dozoru nad dodržováním Etického kodexu SVOPL, a to v prvním stupni. V rámci své činnosti zejména vyřizuje stížnosti na porušení Etického kodexu, provádí řízení a rozhoduje o udělení sankcí za porušení Etického kodexu.

Etická komise připravuje výroční zprávu a prezentuje ji všem členům na valné hromadě. Zpráva obsahuje následující informace:

 • a) jména odpůrců u stížností, kde bylo prokázáno porušení Etického kodexu;
 • b) výrobek a propagační materiál nebo jiný způsob propagace, který porušil Etický kodex;
 • c) odstavec Etického kodexu, který byl porušen a důvody porušení;
 • d) uložené sankce za porušení Etického kodexu;
 • e) celkový součet obdržených stížností;
 • f) celkový počet porušení Etického kodexu;
 • g) celkový počet odvolání a výsledky těchto odvolání.

ČLÁNEK 26 Odvolací komise

Odvolací komise je volena valnou hromadou SVOPL na dobu dvou let. Členové Odvolací komise jsou navrhováni představenstvem SVOPL.

Členové Odvolací komise jsou právník jako předseda (bez hlasovacího práva) a tři zástupci členů SVOPL. Na základě rozhodnutí odvolací komise může být k rozhodování odvolací komise přizván další člen – odborný konzultant.

Odvolací komise je orgánem příslušným k rozhodování o porušení Etického kodexu v odvolacím řízení.

VII. SEKRETARIÁT / KANCELÁŘ SPOLKU

ČLÁNEK 27 Zajištění běžného chodu

K zajištění běžného chodu spolku může představenstvo provést opatření přijetím výkonného ředitele.

VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 28 Zrušení spolku

Spolek může být zrušen rozhodnutím valné hromady nebo na základě zákona. Případný likvidační zůstatek bude převeden spolku s obdobným účelem, přičemž tento spolek bude určen představenstvem.

ČLÁNEK 29 Změna a doplnění stanov

Rozhodnutí o změně a doplnění stanov přijímá výhradně Valná hromada spolku. V případě změny a doplnění stanov spolku musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat skutečnost, v jakých bodech budou stanovy doplňovány a měněny a její přílohou bude navržený /nový/ text stanov. K přijetí rozhodnutí o změně a doplnění stanov spolku je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů.

ČLÁNEK 30 Schválení

Tyto stanovy byly řádně ověřeny a schváleny valnou hromadou.

Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 20.3.2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 22.3.2019. Znění těchto stanov je účinné od 20.3.2019.

ZOBRAZIT CELÝ TEXT

NOVINKY

Valná hromada SVOPL 2022

3. 3. 2022

Členové SVOPL se sešli 3.3.2022 a vytyčili hlavní priority práce na rok 2022

Konzultace se SÚKL k interpretaci nové regulace reklamy na zdravotnické prostředky

1. 6. 2021

SVOPL ve spolupráci s ČAFF oslovil SÚKL s dotazy k výkladu některých nejasných ustanovení novely Zákona o regulace reklamy týkajících se reklamy na zdravotnické prostředky.

Workshop SVOPL k novele Zákona o regulaci reklamy

14. 5. 2020

Dne 14. 5. 2020 uspořádalo Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků ve spolupráci s odborníky z advokátní kanceláře KVMS workshop k novele Zákona o regulaci reklamy týkající se nového zavedení regulace reklamy pro zdravotnické prostředky.