Stanovy SVOPL - schváleny VH 28.2.2013

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 1 Vytvořeni zájmového sdružení.

Zájmové sdružení právnických osob "Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků" /dále jen Sdružení/ bylo založeno podle stanovení § 20 f a následujícího zákona č.40/1964 Sb., zakladatelskou smlouvou ze dne

ČLÁNEK 2 Název

Název sdružení je: Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL)

ČLÁNEK 3 Sídlo

Sídlem sdružení je Nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

ČLÁNEK 4 Doba trvání

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 5 Předmět činnosti

Předmětem činnosti spolku je:

 • 1. Podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely sdružení
 • 2. Přispívat k hlubšímu pochopení problémů a možností spojených s výrobou, reklamou marketingem a prodejem volně prodejných léčiv
 • 3. Podporovat příslušnévědecké instituce, ústavy, komory, osoby a publikace
 • 4. Přispívat k vydávání publikací podporujících povědomí o volně prodejných léčivech v české republice
 • 5. Vytvořit a provozovat databáze využívajícídostupné zdroj e a metody, zejména elektronická média, při plném respektování zákona č. 256/1992 Sb. (zákona o ochraně osobních údajů v informačních systémech)
 • 6. Organizovat konference a přednášky na témata v oboru působnosti společností zabývajících se výrobou a prodejem volně prodejných léčiv
 • 7. Plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na sdružení, pokud to dovolují české právní předpisy
 • 8. Podílet se na školeních pro pracovníky a odborné skupiny výrobců volně prodejných léčiv, pokud to dovolují české právní předpisy
 • 9. Spolupracovat s dalšími příslušnými organizacemi v české republice a v zahraničí včetně výměny informací a případného členství v takových organizacích
 • 10. Navazovat styky se všemi významnými podniky, veřejnými orgány, dalšími odbornými sdruženími a zájemci
 • 11. Podílet se na propagaci samoléčení obyvatelstva v ČR
 • 12. Spolu působit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti Sdružení
ČLÁNEK 6 Právní forma a právní způsobilost
 • 1. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu ustanovení§ 20i, odst. l Občanského zákoníku.
 • 2. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do Registru sdružení vedeného u Obvodního úřadu pro Prahu l
ČLÁNEK 7 Účel sdružení
 • l. Sdružení bylo založeno za účelem ochrany společných zájmů svých členů.
 • 2. Účelem činnosti sdružení není vytváření zisku.
 • 3. Sdružení nevytváří a nepodporuje kartely a čestné dohody.
 • 4. Sdružení se nezabývá podnikatelskou a obchodní činností,ani nevyvíjí politickou činnost.
ČLÁNEK 8 Majetkové poměry
 • l. Sdružení odpovídá za své závazky svým majetkem. Jakákoliv odpovědnost člena sdružení za závazky Sdružení je vyloučena.
 • 2. Majetek sdružení je spravován Představenstvem a kontrolován Valnou hromadou. Členové sdružení nemají právo vyžadovat od sdružení žádný majetek.
 • 3. V případě zániku sdružení s likvidací rozhodne Valná hromada prostou většinou hlasů o použití zůstatku aktiv po vyrovnání všech závazků likvidátorem, pokud tato aktiva nejsou určena pro zvláštní účel.
 • 4. V souvislosti se zánikem členství nemá člen právo na žádné majetkové vypořádání.
 • 5. O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada, o nakládání s movitým majetkem rozhoduje Představenstvo.
 • 6. Finančním rokem se rozumí kalendářní rok. Finančními prostředky sdružení jsou členské příspěvky, dary a dotace. První finanční rok začíná vznikem sdružení a končí 31. prosince 2000.
 • 7. Rozpočet pro daný finanční rok předkládá ke schválení Valné hromadě Představenstvo.
II. ČLENSTVÍ
ČLÁNEK 9 Členové

Členem sdružení se může stát kterákoliv farmaceutická společnost (právnická osoba), zabývající se výrobou, prodejem a dovozem volně prodejných léčiv, což tato prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a příslušnou licencí k výrobě, prodeji a dovozu volně prodejných léčiv.

ČLÁNEK 10 Přidružené členství

Přidruženým členem sdružení se může stát kterákoliv farmaceutická společnost (právnická osoba), která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku, které nebyla ke dni podání přihlášky udělena licence k výrobě, prodeji a dovozu volně prodejných léčiv, a která se zároveň s podáním přihlášky zaváže, že do 2 (dvou) let od podání přihlášky licenci k výrobě, prodeji a dovozu volně prodejných léčiv získá.

Přidružený člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádný, vyjma práva uvedeného v čl. 13 odst. l písm. B těchto stanov, tzn. spolurozhodovat o činnosti sdružení včetně práva volit a být volen do jeho orgánů

ČLÁNEK 11 Vznik a zánik členství a přidruženého členství

Členství a přidružené členství vzniká přijetím do sdružení a zaniká vystoupením člena nebo přidruženého člena, zánikem člena nebo přidruženého člena, prohlášením konkursu na člena nebo přidruženého člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena nebo přidruženého člena, vyloučením člena nebo přidruženého člena, vyloučením přidruženého člena pro nesplnění podmínek uvedených v článku 9 .. Právnická osoba, která má zájem o členství nebo přidružené členství ve sdružení, musí podat představenstvu písemnou přihlášku. Představenstvo rozhodne o přijetí nového člena nebo přidruženého člena do Sdružení tajným hlasováním. Přijetí lze zamítnout bez udání důvodů. Představenstvo uvědomí žadatele o svém rozhodnutí doporučeným dopisem.

Žadatel se může proti zamítnutí odvolat u sídla sdružení ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V případě odvolání rozhodne o přijetí žadatele příští Valná hromada, přičemž přijetí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů. Přistoupení do sdružení musí vždy vyhovovat platným zákonům ČR.

Právnická osoba se stane členem sdružení nebo přidruženým členem sdružení na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo přidruženého člena a v případě odvolání rozhodnutím Valné hromady, uhrazením zápisného a členského příspěvku a prohlášením, že přistupuje ke stanovám sdružení. Představenstvo po 2 (dvou) letech přidruženého členství přidruženého člena rozhodne, zda se přidružené členství mění na řádné členství nebo zaniká z důvodů nesplnění podmínek uvedených v článku 9, tzn. z důvodu nezískání licence k výrobě, prodeji a dovozu volně prodejných léčiv.

Člen a přidružený člen může být vyloučen rozhodnutím Valné hromady schváleným prostou většinou. Pokud se některý člen zdrží hlasování o vyloučení, bude jeho hlas počítán jako hlas proti.

Důvody vyloučení:

 • člen sdružení ztratil předpoklady být členem sdružení dle článku 9 a 11 těchto stanov
 • přes písemnou výstrahu opakovaně porušil povinnosti člena nebo přidruženého člena dle těchto stanov nebo usnesení Valné hromady sdružení.

Členství zaniká k poslednímu dni v roce, v kterém došlo ke skutečnosti, která způsobila zánik členství.

Členství nebo přidružené členství může být pozastaveno na dobu určitou rozhodnutím Představenstva, a to v případech závažného porušení povinností člena nebo přidruženého člena

ČLANEK 12 Hlasovací právo

Každému členu přísluší na Valné hromadě jeden hlas. Členové vykonávají své právo hlasovat prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce. Plná moc musí mít písemnou formu a musí být podepsána statutárním orgánem člena.

ČLÁNEK 13 Práva a povinnosti členů a přidružených členů
1. Práva členů spolku

Člen spolku má zejména právo:

 • A. účasti na Valné hromadě a dalších akcích sdružení
 • B. spolurozhodovat o činnosti sdružení včetně práva volit a být volen do jeho orgánů
 • C. prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat strategii a program sdružení
 • D. předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů sdružení
 • E. vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů
 • F. být informován o rozhodnutích představenstva a vyžadovat od něj poskytnout informace
2. Povinnosti členů spolku

Člen spolku je zejména povinen:

 • A. řídit se stanovami sdružení a usneseními Valné hromady
 • B. platit členské příspěvky do 30 dnů od rozhodnutí Valné hromady, jímž rozhodla o jeho výši
 • C. poskytovat orgánům sdružení veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu a předmětu činnosti sdružení a nejsou v rozporu se zájmy člena
 • D. prosazovat a objasňovat navenek stanoviska sdružení
 • E. každoročně (nejpozději vždy v lednu) aktualizovat všechny změny ve společnosti, kterou ve SVOPL zastupuje (adresy, telefonní čísla atd.)
 • F. při společných jednáních (zástupců) členů SV0PL (zejména představenstva a Valné hromady} musí dodržovat zásady Antitrust statementu uvedené níže v bodě 3:
3. „Antitrust statement“

„Členové, kteří se účastní společných jednání, jsou povinni zajistit a prohlašují a zavazují se, že předmětem jejich jednání nebudou dohody o cenách, o rozdělení jejich zákazníků, omezení nebo kontrole produkce ani výměna citlivých informací o jednotlivých účastnících hospodářské soutěže. Tento závazek byl přijat při vědomí toho, že takováto jednání ať formální, či neformální, vedená ústně nebo písemně mohou být postižena právem Evropské unie v oblasti upravující hospodářskou soutěž, a tudíž se členové takových jednání zdrží. Členové tímto prohlášením a závazkem zároveň vyjádřili srozumění s následky porušení těchto právních předpisů a případnými sankcemi z nich vyplývajícími".

III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ČLÁNEK 14 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • a. Valná hromada; a
 • b. Představenstvo (s pomocí kanceláře sdružení či výkonného ředitele).
IV. VALNÁ HROMADA
ČLÁNEK 15 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem sdružení. Valnou hromadu svolává Představenstvo. V případě nečinnosti Představenstva svolává Valnou hromadu kterýkoliv člen představenstva sdružení. Představenstvo svolá řádnou Valnou hromadu sdružení nejpozději do konce března v každém roce. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:

 • 1. projednání a schválení výroční zprávy představenstva;
 • 2. posouzení a schválení roční účetní závěrky;
 • 3. udělení absolutoria členům představenstva za předcházející finanční;
 • 4. jmenování a odvolání členů Představenstva
 • 5. schválení zápisu z předchozí Valné hromady;
 • 6. schválení rozpočtu a stanovení ročního členského příspěvku nebo mimořádného příspěvku;
 • 7. změny a doplňky těchto stanov;
 • 8. vyloučení člena nebo přidruženého člena a rozhodnutí o přijetí člena nebo přidruženého člena v případě odvolání proti negativnímu rozhodnutí představenstva o přijetí;
 • 9. rozhodnutí o zrušení sdružení;
 • 10. další záležitosti vyhrazené do působnosti Valné hromady;
 • 11. rozhodnutí o nakládání s nemovitým majetkem
 • 12. rozhodnutí o výši členských příspěvků
ČLÁNEK 16 Mimořádná Valná hromada

Představenstvo může svolat Mimořádnou Valnou hromadu, kdykoliv to uzná za vhodné. Mimořádná Valná hromada musí být svolána Představenstvem pozvánkou vystavenou podle článku 17 nejdéle 5 dní poté, co Představenstvo obdrželo písemnou žádost l /5 (jedné pětiny) členů s uvedením důvodů pro konání Mimořádné Valné hromady. V případě nečinnosti Představenstva mohou svolat tuto Valnou hromadu tito členové sdružení.

ČLÁNEK 17 Pozvánka

Představenstvo svolá Valnou hromadu písemným oznámením zaslaným do sídla člena nejpozději 30 (třicet) dní před datem konání Valné hromady. V oznámení o konání Valné hromady se uvede místo, datum, hodina a pořad jednání. V případě změny či doplňku těchto stanov musí oznámení obsahovat navržené znění úpravy.

ČLÁNEK 18 Zasedání Valné hromady

Zasedání Valné hromady předsedá předseda nebo místopředseda Představenstva nebo jiný pověřený člen Představenstva.

Řádně svolaná Valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže se na ní účastní alespoň 50 % všech členů. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou Valnou hromadu tak, aby se konala po jedné hodině od původně stanovené doby zahájení, kdy se měla konat svolaná Valná hromada. Tato druhá Valná hromada je automaticky schopna usnášení. Člen zastoupený zmocněncem bude považován za přítomného. Valná hromada může přijímat rozhodnutí pouze v záležitostech, které byly zařazeny na pořad jednání. Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro rozhodnutí souhlas prosté většiny členů přítomných na Valné hromadě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Valná hromada může rozhodnout v tajném hlasování.

V. PŘEDSTAVENSTVO
ČLÁNEK 19 Povinnosti

Volit předsedu Představenstva, a rozdělit odborné činnosti mezi zvolené místopředsedy, a to do čtrnácti dnů po zvolení představenstva nebo poté, co předseda nebo místopředseda odstoupí ze své funkce. Výsledky budou pak členům oznámeny písemně do čtyř týdnů.

Předseda a jeden z místopředsedů budou i uvedeni v zakladatelské listině u zřizovatele.

 • 1. volba a odvolávání předsedy a místopředsedů;
 • 2. stanovení návrhu rozpočtu pro finanční rok, a příprava výroční zprávy a roční účetní uzávěrky sdružení;
 • 3. příprava a svolávání valné hromady;
 • 4. správa majetku sdružení;
 • 5. rozhodování o přijímání nových členů a přidružených členů;
 • 6. nakládání s movitým majetkem sdružení
 • 7. aktivní spoluúčast na schůzkách Představenstva a na řešení aktuálních úkolů SVOPL
ČLÁNEK 20 Předseda Představenstva

Předseda zastupuje sdružení, a to zejména vůči státním úřadům a třetím osobám. Předseda předsedá Valné hromadě, členským schůzím a zasedání představenstva. Předseda dále řídí činnost sdružení a vykonává nad ní dohled. Pro pomoc v této funkci si může zajistit potřebný personál – výkonného ředitele, kterému deleguje pravomoci.

V případě bezprostředního nebezpečí škody pro zájmy sdružení může předseda jednat samostatně a na vlastní odpovědnost, a to i v těch oblastech, které spadají do působnosti Valné hromady nebo představenstva. Provedená opatření musí být následně schválena příslušným organem sdružení.

ČLÁNEK 21 Složení představenstva

Představenstvo má nejméně čtyři členy.

Členové Představenstva vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. Jsou voleni na období jednoho roku, přičemž je možné opětovné zvolení do funkce. V případě, že některý člen odstoupí z Představenstva během svého funkčního období, jmenuje představenstvo nového člena. Toto jmenování musí být potvrzeno příští Valnou hromadou.

Členové Představenstva odstoupí ze své funkce v případě, že ukončí svou činnost ve společnosti, kterou ve Sdružení zastupuje.

ČLÁNEK 22 Výbory

Představenstvo může zřídit výbory pro speciální úkoly a do těchto výborů může zvolit osoby, které nejsou členy Představenstva.

ČLÁNEK 23 Zasedání

Zasedání Představenstva svolává předseda Představenstva. Zasedání Představenstva je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů představenstva. Při rovnosti přítomných a nepřítomných členů rozhoduje přítomnost předsedy Představenstva. Není-li Představenstvo schopno se usnášet, svolá předseda nové zasedání tak, aby se konalo do jednoho týdne ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání. Toto druhé zasedání je automaticky schopné se usnášet. Pro veškerá rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny členů Představenstva přítomných na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Představenstvo zajistí pořízení zápisu ze zasedání.

ČLÁNEK 24 Právní úkony

Sdružení navenek zastupuje předseda nebo místopředseda Představenstva.

Podepisování za sdružení se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda Představenstva, a to každý samostatně.

Předseda Představenstva může speciální plnou mocí zmocnit jiného člena Představenstva nebo výkonného ředitele SV OPL k jednotlivým úkonům.

VI. ETICKÁ A ODVOLACÍ KOMISE
ČLÁNEK 25 Etická komise

Valná hromada SVOPL volí Etickou komisi. Etická komise má 3 členy, kteří jsou složeni ze zástupců členů SVOPL.

Členové Etické komise vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu. Jsou voleni na období jednoho roku, přičemž je možné opětovné zvolení do funkce. V případě, že některý člen Etické komise odstoupí během svého funkčního období nebo skončí jeho pracovní poměr či jiný obdobný vztah k členu, kterého ve SVOPL zastupuje, jeho členství v Etické komisi zaniká ke dni skončení pracovního poměru či jiného obdobného vztahu a představenstvo SVOPL následně jmenuje nového člena Etické komise. Toto jmenování musí být potvrzeno na nejbližším jednání Valné hromady.

Etická komise je orgánem příslušným k dozoru nad dodržováním Etického kodexu SVOPL, a to v prvním stupni. V rámci své činnosti zejména vyřizuje stížnosti na porušení Etického kodexu, provádí řízení a rozhoduje o udělení sankcí za porušení Etického kodexu.

Etická komise připravuje výroční zprávu a rozesílá ji všem členským společnostem SVOPL. Zpráva obsahuje následující informace:

 • a) jména odpůrců u stížností, kde bylo prokázáno porušení Etického kodexu;
 • b) výrobek a propagační materiál nebo jiný způsob propagace, který porušil Etický kodex;
 • c) odstavec Etického kodexu, který byl porušen a důvody porušení;
 • d) uložené sankce za porušení Etického kodexu;
 • e) celkový součet obdržených stížností;
 • f) celkový počet porušení Etického kodexu;
 • g) celkový počet odvolání a výsledky těchto odvolání.
ČLÁNEK 26 Odvolací komise

Odvolací komise je volena Valnou hromadou SVOPL na dobu jednoho roku. Členové Odvolací komise jsou navrhováni představenstvem SVOPL.

Členové Odvolací komise jsou právník jako předseda (bez hlasovacího práva) a tři zástupci členů SVOPL. Na základě rozhodnutí Odvolací komise může být k rozhodování Odvolací komise přizván další člen – odborný konzultant.

Odvolací komise je orgánem příslušným k rozhodování o porušení Etického kodexu v odvolacím řízení.

VII. SEKRETARIÁT / KANCELÁŘ SPOLKU
ČLÁNEK 27 Zajištění běžného chodu

K zajištění běžného chodu sdružení může Představenstvo provést opatření přijetím výkonného ředitele.

VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 28 Zrušení sdružení

Sdružení může být zrušeno rozhodnutím mimořádné Valné hromady, svolané výhradně za účelem rozhodnutí o zrušení příp. likvidace sdružení, včetně jmenování likvidátora. Sdružení může být zrušeno s právním nástupcem nebo zrušeno bez právního nástupce. Při zrušení sdružení bez právního nástupce vstoupí sdružení do likvidace a Valná hromada bude jmenovat likvidátora. O přijetí tohoto usnesení rozhoduje mimořádná Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení. V případě likvidace sdružení se přiměřeně použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Likvidačnízůstatek bude rozdělen mezi Členy sdružení na základě rozhodnutí Valné hromady. Sdružení zaniká výmazem v Registru sdružení na základě rozhodnutí Valné hromady.

ČLÁNEK 29 Změna a doplnění stanov

Rozhodnutí o změně a doplnění stanov přijímá výhradně Valná hromada sdružení. V případě změny a doplnění stanov sdružení musí pozvánka na Valnou hromadu obsahovat skutečnost, v jakých bodech budou stanovy doplňovány a měněny a jejípřílohou bude navržený /nový/ text stanov. K přijetírozhodnutí o změně a doplnění stanov sdružení je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů.

ČLÁNEK 30 Schválení

Tyto stanovy byly řádně ověřeny a schváleny Valnou hromadou a tvoří nedílnou součást zakladatelské smlouvy.