Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL)

Chce přispívat k prohloubení dialogu s orgány státní správy, legislativy, zástupců lékařů a lékárníků na straně jedné, a s širokou veřejností na straně druhé - o všech důležitých otázkách samoléčby.

Cílem sdružení je:
  • sladit zájmy veřejnosti a zdravotního systému (zdravotníků),
  • nabídnout veřejnosti i lékařům dostatečně široký sortiment volně prodejných léků a prostředků, které pomohou při léčbě běžných (akutních) nemocí nebo přispějí ke zdravějšímu způsobu života,
  • zakotvit a uplatnit principy samoléčby do české praxe.

Jako příspěvek k dosažení tohoto cíle, se všichni členové SVOPL zavázali, že při propagaci volně prodejných léčiv budou dodržovat zásady obsažené v tomto Etickém kodexu. Přijetí a dodržování Etického kodexu je podmínkou členství v SVOPL a u společností, které nejsou členem SVOPL je vítáno jejich přijetí a dodržování tohoto kodexu.

Právní ustanovení
  1. Všechny prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským právem, dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný prvek převzít dle §34 odst. 1 písm. c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si, prosím, předem souhlas provozovatele portálu (svopl@volny.cz); bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.
  2. Správce serveru si vyhrazuje právo jednat proti těm uživatelům, kteří se pokusí poškodit obsah, změnit ho, či narušit jeho bezpečnost a funkčnost. V případě porušení zákonů si správce serveru vyhrazuje právo informovat o takovémto jednání Policii ČR.
  3. Správce také neručí za škody způsobené úmyslnými a promyšlenými útoky na tento projekt s cílem poškodit jeho funkčnost či obsahovou hodnotu (hacking).
  4. Webové stránky tohoto serveru a projektu obsahují odkazy na stránky jiných subjektů. Správce serveru nenese zodpovědnost za obsah, aktuálnost, nebo případnou nefunkčnost těchto stránek.
  5. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto projektu mají pouze informativní charakter a mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.
  6. Tento obsah není určen k hromadnému stahování. Správce prezentace si vyhrazuje právo takovémuto nepovolenému odběru dat zamezit.
  7. Správce serveru neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru. Používání takových dat znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.